गोपनीयता नीति

स्ज़ानोवनी पासस्टो,

 

Dla Bad'n'Cute ochrona i przetwarzanie danych osobowych użytkowników jest jednym z najważniejszych celów. डोकलाडामी wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się z należytą starannością w oparciu o adekwatne rodki bezpieczeństwa। Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem parlamentu europejskiego i radiy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. डब्लू डब्लू डब्लू आई स्प्रावी ओक्रोनी ओसोब फिजीज़नीच डब्ल्यू ज़्विज़्कु ज़ प्रेज़ेटवार्ज़नीम डैनीच ओसोबोविक मैं डब्ल्यू स्प्रावी स्वोबोडनेगो प्रेज़ेपływu ताकिच डैनीच ओराज़ उचिलेनिया डाइरेक्टीव्ड ९५/४६/हम (रोडो), ए 2018 o ochronie danych osobowych.

 

Poniższa polityka prywatności ("Polityka Prywatności") przedstawia politykę Sklepu w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, które gromadzimy poprzez naszą z ad. >

OCHRONA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
इनफॉर्मुजेमी, ńe एडमिनिस्ट्रेटर Państwa danych osobowych jest Huang Yusheng, prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w No.21, Ln। 193, दाझोंग 1st रोड।, सैनमिन जिला।, काऊशुंग सिटी 807078, ताइवान (आरओसी), ई-मेल: info@badandcute.com, "स्कलेप" i/lub "एडमिनिस्ट्रेटर"।

 

CEL ZAKRES I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

  प्रशासक zbiera जानकारी dotyczące osob fizycznych, osob fizycznych prowadzących हम własnym imieniu działalność gospodarczą Oraz osob fizycznych reprezentujących osoby prawne लब jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, które posiadają zdolność prawną, na Polityki Użytkownikami niniejszej potrzeby określanych। डेन उज़ित्कोनिकोव  ओडविएडज़ाजेसीच स्ट्रोन ज़बिएरेन से सेलू उमोस्लिविएनिया कोरज़िस्टानिया ज़े wszystkich funkcji oferowanych przez stronę www.badandcute.com। Uprzejmie informujemy, Ze Państwa डेन osobowe znajdujące się w bazie naszego Sklepu Oraz wszystkie जानकारी dotyczące Użytkowników przetwarzane मैं przechowywane SA na mocy Ich zgody लब podstawy prawnej कर przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności कला। 6 रोडो। Dokładamy wszelkich starań, eby Państwa dan osobowe były odpowiednio chronione i zabezpieczone przed dostępem dla osób trzecich। Zapewniamy odpowiednie rodki techniczne i organizacyjne, które w pełni zabezpieczają poufność danych।

  डेन ओसोबोवे उज़्यतकोनिको ओडविएडज़ाजेसीच स्ट्रोन से ज़बिएरेन डब्ल्यू प्रिज़ीपैडकु:

  1. कोर्ज़िस्टानिया ज़ wszystkich funkcji oferowanych przez Stronę, w tym w celu dokonania zakupów za pośrednictwem Strony, obsługi reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na wszelkie ące funktania dotytany.कोर्ज़िस्तानिया ज़ उस्लुगी फ़ॉर्मूलरज़ा कोंटकटोवेगो और स्ट्रोनी डब्ल्यू सेलू विकोनानिया उमोवी। पॉडस्टावा झींगा: नीज़बदनोść डो विकोननिया उमोवी (कला। 6 ust. 1 lit. b RODO)।

  W przypadku skorzystania z Strony Sklepu, Użytkownik podaje następujące डेन:

  1. इमीę आई नाज़विस्को,
  2. एड्रेस कोरेस्पोन्डेंसीजेनी,
  3. एड्रेस ई-मेल,
  4. संख्या टेलीफ़ोनू।
 1. Podczas korzystania z Strony www.badandcute.com mogą być zbierane dodatkowe infoacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny इंटरनेट एड्रेस।
 2. प्रेज़ेकाज़नी डैनीच ओसोबोविक डो स्क्लेपु पोड्ज़स कोरज़िस्तानिया ज़ स्ट्रॉनी जेस्ट डोब्रोवोलने।
 3. Strona www.badandcute.com zawierać może odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności sklepów internetowych Dostawców। स्क्लेप नी पोनोसी ओडपोविएडज़ियालनोśसी ज़ा ज़ासाडी ओक्रोनी प्राइवात्नोśसी ना निच ओबोविज़ज़ुजेस।

 

UDOSTĘPNIANIE I RETNCJA DANYCH OSOBOWYCH
 1. डेन ओसोबोवे यूज़ितकोनिका स्ट्रॉनी मोग बायć प्रेज़ेकाज़ीवेन दोस्तॉकॉम usług, z których korzysta Sklep przy prowadzeniu Strony। W przypadku przekazania danych dostawcy, odbywa się to zgodnie z art. 28 यू.टी. 3 RODO, a więc na podstawie umowy lub innego इंस्ट्रूमेंटु prownego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa czlonkowskiego.
 2. प्रशासक कोरज़िस्ता z dostawców, którzy przetwarzają dan osobowe wyłącznie na polecenie Administratora। मोग से बायć मि.इन. dostawcy świadczący usługę hostingu, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy w stronach internetowych.
 3. दोस्तौसी usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)।
 4. Sklep wiadczy wyłączenie usługę pośrednictwa pomiędzy Klientem a Dostawcą przy zamówieniu Towaru ze Sklepu। W związku z tym, e Dostawcy oferowanych Towarów mogą mieć siedzibę poza EOG, przepisy RODO nie mają w tym obszarze zastosowania। प्रशासक owiadcza, e dan osobowe spr przekazywane do Dostawców spoza EOG, w szczególności do Chin।
 5. डब्ल्यू przypadku, GDY podstawą przetwarzania danych osobowych हंसी Zgoda, wówczas डेन osobowe Użytkownika Strony przetwarzane SA तक długo, AZ Zgoda एनआईई zostanie odwołana, एक PO odwołaniu zgody, przez Okres niezbędny कर dochodzenia लब obrony przed roszczeniami। Li>
 6. डब्ल्यू przypadku skierowania żądania przez uprawniony अंग, Sklep udostępnia डेन osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu OCHRONY Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu OCHRONY Konkurencji मैं Konsumentów लब Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej। Li>

 

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH WYNIKAJĄCE Z RODO

काल्दा ओसोबा, केटोरेज डेन डॉटिक्ज़, मा प्रावो डू:

 1. डानिया दोस्तु दो डॉटिक्ज़सीच जेज डैनीच, केटोरे ज़्नजदुज सी डब्ल्यू पोसियादानियु एडमिनिस्ट्रेटा डैनीच, ए टेक डू इनफॉर्मैकजी एम.इन। o celach przetwarzania, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dan osobowe zostały lub zostaną ujawnione।
 2. स्प्रोस्टोवानिया नीप्रविड्लोविच डैनीच ओसोबोविक लुब उज़ुपेनिनिया नीकोम्पलेटनीच डैनीच ओसोबोविक।
 3. उसुनिशिया स्वोइच डैनीच ओसोबोविक, जेसेली नी से जू नीज़बेडने डो सेलो, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane।
 4. W sytuacjach prawem przewidzianych - żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych osobowych।
 5. डू प्रेजेनोसजेनिया डैनीच ओसोबोविक, टी.जे. डू ओट्र्ज़िमेनिया ओड एडमिनिस्ट्रेटर डब्ल्यू यूस्ट्रक्टुरीज़ोवनिम, पॉज़्ज़ेचनी यूज़्यवानिम फॉर्मेसी नाडाजेसीम सिę डू ओडसीटू मैज़िनोवेगो डैनीच ऑसोबोविक डोस्टारज़ोनीच एडमिनिस्ट्रेटर - और पॉटरज़ेबी वेस्ने लब इननेगो एडमिनिस्ट्रेटर।
 6. विनिसेनिया स्प्रज़ेसीवू वोबेक प्रज़ेटवारज़ानिया - डब्ल्यू ज़करेसी, डब्ल्यू जाकिम पॉडस्टाव प्रज़ेटवारज़ानिया डैनीच ओसोबोविक जेस्ट प्रेज़ेस्लांका प्रॉनी उज़सादनिओनेगो इंटेरेसु एडमिनिस्ट्रेटा।
 7. W sytuacjach prawem przewidzianych - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania।
 8. वाइकोफ़ानिया स्वोजेज ज़्गोडी डब्ल्यू डोवोल्निम कज़ासी, जेसेली डेन ओसोबोवे से प्रज़ेटवार्ज़ने और पॉडस्टावी ज़्गोडी।
 9. विन्सिएनिया स्कार्गी डो ऑर्गनु नादज़ोर्कज़ेगो ज़ाजमुजसीगो सिę ओक्रोनą डैनीच ओसोबोविक, टी.जे. प्रेजेसा उर्जुडु ओक्रोनी डैनिच ओसोबोविक, उल। स्टॉकी 2, 00-193 वारसावा।
 10. Wszelkie wprowadzone przez Państwa dan dostępne są w zakładce "Moje konto" (po zalogovaniu) oraz RODO" i podlegają modyfikacji।
 11. Żeby móc korzystać ze Strony użytkownik musi mieć zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek: Internet Explorer w wersji न्यूनतम 7.0, Opera w wersji न्यूनतम 9.x, Safari w wersji min. 5.x, Firefox w ersji न्यूनतम 2.x lub Google Chrome w wersji न्यूनतम 2.x। Możliwe jest także stosowanie innych przeglądarek o standardzie odpowiadającym powyższym।

 

पॉलिटीका कुकीज 

नास्ज़ा स्ट्रोना नी ज़बिएरा ज़ादनीच इनफ़ॉर्मैकजी बेज़ ज़गोडी यूज़्यटकोनिका डब्ल्यू स्पोसोब ऑटोमैटीज़नी, ओपरोज़ टीज़व। अन्य कुकीज़ के साथ, पहले से अधिक जानकारी के लिए इंटरनेट पर इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, जैसे कि दोस्तोसोवानिउ स्ट्रॉनी डो इच ओज़ेकीवाल और प्रिज़ीज़विज़ाजेज़, एक टेक्ज़े ज़ोप्टीमालिज़ोवानीउ स्ट्रॉनी वि द्वारा नाया मोकी। डिज़िक्की टेम्पू यूज़ितकोनिक ज़िस्कुजे मोस्लिवोść एनपी। automatycznego logowania, bez każdorazowego podawania hasła। प्लिकी कुकीज़ przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika।

 

जेली माज पैंस्टवो पाइटानिया डॉटीजेसी नास्जेज पॉलिटीकी प्राइवात्नोśसी लब सीएचसी पास्स्टो यूसुन कोंटो, प्रोसिमी ओ कॉन्टैक्ट ज़ नामी वाईस्यजिक वियाडोमोść ना info@badandcute.com।