नौवहन नीति

Realizacja Zamówień

  1. पोड वारुनकिम डोकोनानिया प्रेज़ क्लिएंटा ज़ाप्लैटी कैलोस्सी सेनी, पॉज़्रेडनिक प्रेज़ेकाज़ुजे ज़मोविएनी डोस्तॉसी सेलेम जेगो रियलिज़ैकजी, डब्ल्यू स्ज़ेजेगोल्नोśसी प्रेज़ेस्निया क्लिएंता प्रेज़े मिज़ानिया टोवारु डो। Pośrednik przekazuje również w imieniu Klienta Cenę za Towar należną Dostawcy, po potrąceniu Prowizji।
  2. Pośrednik zobowiązuje się przekazać Dostawcy Zamówienie wraz z należnymi mu kwotami w टर्मिनी 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zapłaty Ceny przez Klienta। दोस्तो वायसीला तोवर दो क्लिंटा ज़ाज़विज़ाज डब्ल्यू टर्मिनी 7 (स्लोनी: सीडमिउ) डीएनआई ओड डेनिया ओट्र्ज़िमानिया नलेज़नीच म्यू क्वोट ओड पोस्रेड्निका। Dorczenie Towaru Klientowi powinno nastąpić w टर्मिनी नी dłuższym niż 60 dni od otrzymania środków przez Dostawcę। redni szacowany czas dostawy wynosi 15-25 dni।
  3. W przypadku objęcia Zamówieniem kilku różnych Towarów, ich przesyłka może zostać zrealizowana przez różnych Dostawców i w osobnych przesy>
  4. W przypadku braku doręczenia Towaru do Klienta w ciągu 60 dni od dnia otrzymania należnych kwot przez Dostawcę uznaje się, e paczka z Towarem zaginęła, wynie dotlia. z powodu podania błędnego adresu dostawy। W takim wypadku Pośrednik w imieniu Dostawcy zwraca Klientowi Cenę albo Dostawca wysyła ponownie nowy Towar, zgodnie z dyspozycją Klienta।
  5. क्लाइंट, odbierając Towar, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności doręczającego, sporządzić protokół szkody, ktory wraz z ewentualną reklamacjnie niezw2łoczenie
  6. ज़ावार्सी उमोवी स्प्रजेडालि आई स्कूटेज़ने डोकोनानी ज़मोविएनिया मोżलीवे जेस्ट जेडीनी डब्ल्यू प्रिज़ीपैडकु, जीडी वाईब्रानी प्रेज़ क्लिंटा टोवर जेस्ट दोस्तेपनी डब्ल्यू मैगज़ीनी दोस्तॉसी। Wpr przypadku niezgodności infoacji podanych और stronie internetowej Sklepu z rzeczywistym stanem magazynowym Dostawcy, क्लाइंट जेस्ट इनफॉर्मोनी या tym fakcie przez pośrednika i ma możliwość zmiany Zamóci lu.
  7. डब्ल्यू przypadku GDY zawarcie Umowy SPRZEDAZY हंसी niemożliwe wobec braku Towaru objętego Zamówieniem, Dostawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia आयुध डिपो Umowy SPRZEDAZY डब्ल्यू całości लब CZESCI, एक Zamówienie zostaje डब्ल्यू całości लब CZESCI anulowane, ओ czym Klient otrzyma infoację drogą elektroniczną na podany przez niego adres eमेल lub telefon। डोकोना प्रेज़ क्लींटा ज़ापलाटा सेनी ज़ा ज़ामोविओनी तोवर, केटोरी नी मोग ज़ोस्टां डोस्टार्ज़ोनी, ज़ोस्तानी प्रेज़ पॉज़्रेड्निका ज़्व्रोकोना नीज़व्लोक्ज़नी पो स्कुटेज़नीम पॉइनफ़ॉर्मोवानीउ क्लिंटा ओ नीमोज़िनिया।