सेवा की शर्तें

रेग्युलमिन WIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SKLEP INTERNETOWY BAD'N'CUTE („Regulamin")
§1 पोस्टानोविएनिया ओगोलन
1. Realizując postanowienia कला। 8 यू.टी. १ उस्तावी जेड डीनिया १८.०७.२००२ आर. ओ świadczeniu USLUG droga elektroniczną (Dz.U.2019.123 TJ z dnia 2019/1/21) niniejszy Regulamin określa świadczenie सेवा जानकारी droga elektroniczną przy zakupach डब्ल्यू sklepie internetowym Bad'n'cute, w tym warunki świadczenia tych USLUG Oraz wymagania TECHNICZNE niezbędne कर współpracy जेड systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, Warunki zawierania i rozwiązywania umów o wiadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego przed Dostaw.
2. निनिजेस्ज़ी रेगुलमिन डॉटिकज़ी wiadczenia usług drogą elektroniczną przez sklep internetowy Bad'n'cute ( "खोपड़ी" ) za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.badandcute.com . Sklep wiadczy wyłączenie usługę pośrednictwa pomiędzy Klientem a Dostawcą przy zamówieniu towaru ze Sklepu ( "पोएरेडनिक" ) स्क्लेप ओडपोविआडा विज़्ज़्नी ज़ा उस्लुग पोśरेडनिक्टवा, ज़ाज़ ज़ा wszelkie रोस्ज़्ज़ेनिया ज़्विज़ाने ज़ तोवरेम आई जेगो डोस्टाव ओडपोविएड्ज़ियलनो पोनोसी दोस्तावका। Pośrednik nie działa w imieniu i na rzecz Dostawcy w zakresie usługi sprzedaży Towaru oferowanego przez Dostawcę।
3. व्लासिसीलेम स्केलेपू जेस्ट हुआंग युशेंग , prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w नंबर 21, एलएन। 193, दाझोंग प्रथम रोड, सैनमिन जिला, काऊशुंग सिटी 807078, ताइवान (आरओसी) .
4. Każdy Klient Sklepu zobowiązany हंसी करते zapoznania się z treścią मैं stosowania się कर postanowień Regulaminu आयुध डिपो momentu podjęcia jakichkolwiek czynności zmierzających skorzystania z करना USLUG świadczonych ZA pośrednictwem Sklepu लब zmierzających डब्ल्यू jakikolwiek inny sposob करते korzystania Ze strony internetowej www.badandcute.com . विराज़ीनी ज़गोडी और प्रेज़स्ट्रेज़ेगनी रेगुलमिनु प्रज़ी उरुचमियानिउ उस्लुगी दोस्तेपनेज ना स्ट्रोनी www.badandcute.com jest równoznaczne z akceptacją Warunkow Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy। Akceptacja warunków Regulaminu oznacza डब्ल्यू szczególności wyrażenie przez KLIENTA zgody na wykonanie przez Pośrednika Umowy pośrednictwa डब्ल्यू modelu Dropshippingu Oraz akceptację faktu, iz पो spełnieniu przez Pośrednika Umowy pośrednictwa डब्ल्यू modelu Dropshippingu, Klient ट्रेसी prawo odstąpienia आयुध डिपो Umowy pośrednictwa डब्ल्यू modelu Dropshippingu na mocy कला है। 38 pkt 1 उस्तावी या प्रवाच कोन्सुमेंटा।
5. केडी क्लाइंट स्केलेपु मा मोस्लिवोść उज़िस्कानिया दोस्तु दो निनिजेस्जेगो रेगुलमिनु डब्ल्यू कżडीम कज़ासी ज़ा पोśरेडनिकटवेम स्ट्रॉनी इंटरनेट www.badandcute.com , a także za pośrednictwem bezpośredniej komunikacji ई-मेल ze Sklepem।
6. डिज़िआनी स्केलेपु जेस्ट ज़्गोडने ज़ निनिएज्ज़िम रेगुलामाइनम, ए टेको ओबोविज़ुजुसीमी प्रेज़ेपिसामी प्रावा।

2 निश्चितजे
यूज़ाइट डब्ल्यू रेगुलमिनी पोजेशिया ऑज़्नाज़ाजे:
 1. सीना - नालेज़्नोओ ओड क्लिंटा डीला दोस्तॉसी ज़ टाइटुउ ज़्वर्टेज उमोवी स्प्रज़ेडाली प्रेज़ेकाज़ीवाना डोस्टॉसी प्रेज़ पॉज़्रेड्निका, पॉविज़्ज़ोना ओ प्रोविज़्ज नेलेज़्न पोज़्रेडनिकोवी ज़ टाइटुज यू ज़ुगडी पोज़्रेडनिकोवा।
 2. डेन ओसोबोवे - ऑज़्नाज़ाज़ी wszelkie infoacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dan dotyczą") możliwa कर zidentyfikowania osoba fizyczna करने osoba, którą można bezpośrednio लब pośrednio zidentyfikować, डब्ल्यू szczególności न podstawie identyfikatora takiego जैक imię मुझे nazwisko, numer identyfikacyjny डेन ओ lokalizacji, identyfikator internetowy लब jeden Badz kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej zgodnie z art। 4 पीकेटी. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. डब्ल्यू स्प्रावी ओक्रोनी ओसोब फिजिक्ज़नीच डब्ल्यू ज़्विज़्कु ज़ेड प्रेज़ेटवार्ज़नीम डैनीच ओसोबोविक आईडब्ल्यू स्प्रावी स्वोबोडनेगो प्रेज़ेपीवू ताकिच डैनीच ओराज़ उचिलेनिया डायरेक्टीवाई 95/46/हम („RODO”)।
 3. दोस्तावका - podmiot będący पृष्ठ Umowy SPRZEDAZY Towaru prezentowanego डब्ल्यू Sklepie internetowym zawieranej z Klientem, mający siedzibę डब्ल्यू Kraju wchodzącym डब्ल्यू Sklad Europejskiego Obszaru Gospodarczego (सभी छवियाँ) लब डब्ल्यू innym Kraju, w tym डब्ल्यू Chinach, dostarczenia Klientowi Towaru कर obowiązany Oraz कर obowiązany realizacji wszelkich praw przysługujących क्लिएंतोवी ज़ टाइटुłु ज़वार्सिया उमोवी स्प्रज़ेदाज़ी।
 4. जहाज को डुबोना - मॉडल लॉजिस्टिक्ज़नी स्प्रेज़ेडली ज़ा पोएरेडनिकटवेम स्केलेपु पोलगैजेसी और प्रज़ेनिसिएनिउ प्रोसेसु वाईस्यकी तोवारु ना दोस्तावसी। Rola Pośrednika w tym modelu Logistycznym sprowadza się wyłącznie do zbierania Zamówień i przesyłania ich do Dostawcy, który realizuje wysyłkę Towaru do Klienta। पोनाड्टो पोस्रेडनिक इनकासुजे नेलेस्नोस्सी आई प्रेज़काज़ुजे जेई डब्ल्यू इमीनिउ क्लींटा डो दोस्तॉसी और जेगो रचुनेक बैंकोवी, जेड ज़ात्र्ज़िमनीम नलेस्नेज प्रोविजजी। Pośrednik nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży।
 5. क्लाइंट - ओसोबा प्रॉवना, जेडनोस्टका ऑर्गेनाइजैजना और पोसियाडाजेका ओसोबोवोśसी प्रॉनेज, कोन्सुमेंट, केटोर्ज़ी ज़ोबोविज़ुजु पॉज़्रेड्निका डो प्रेज़ेस्लानिया ज़मोविएनिया तोवारु दोस्तेपनेगो डब्ल्यू स्केलेपी सेलेम ज़ावरसिया ज़वरसिया ज़वरसिया उमे। ज़गोडनी जेड कला। २२ १ कोडेक्सु सायविलनेगो - ज़ा कोन्सुमेंटा उवाला सिę ओसोब फ़िज़िक्ज़न डोकोनुज्ज़िक ज़ेज़ प्रेजेड्सिęबायोरसी ज़ीन्नोśसी प्रावनेज नीज़विज़नेज़ बेज़पोśरेडनिओ ज़ जेज द्ज़ियाalnością गोस्पोडार।
 6. कोडेक्स सिविल्नी - उस्तावा जेड डीनिया 23 क्विटनिया 1964 आर। कोडेक्स साइविल्नी (Dz.U.2019.1145 tj z dnia 2019.06.19 z późn। zm।)।
 7. Pastwo trzecie - पैंस्टो स्पोज़ा टेरिटोरियम यूनी यूरोपज्स्कीज (स्टेरीटोरियम पास्टवा ट्रेजेसीगो" डब्ल्यू रोज़ुमिनियू आर्ट। २ पीकेटी ५ उस्तावी या वैट)।
 8. Państwo UE - पैस्टवो ज़ terytorium Unii Europejskiej" w rozumieniu art. 2 पक्त 3 उस्तावी या वैट।
 9. पोśरेडनिक - podmiot zarządzający sklepem internetowym Bad'n'cute, wiadczący usługę pośrednictwa drogą elektroniczną w Umowie sprzedaży Towaru dostępnego w Sklepie na zasadach Dropshippingu।
 10. प्रोविज्जा - विनाग्रोडजेनी नेलने पोर्रेडनिकोवी ओड क्लिंटा ज़ा ज़बिरेनी ज़मोविएल ओड क्लिंटो, प्रिज़ेकाज़ीवानी इच डो डोस्टॉसी, इवेंटुअलन पोमोक प्रेज़ी रोज़पेट्रीवानु रेक्लामैकजी, वाईजनियानी ज़्वेस्टी स्पोर्निच। प्रोविज्जा नेलेसी सिę वाईक्ज़्नी डब्ल्यू प्रिज़ीपाडकु डोजेसिया डो स्कुटकु उमोवी स्प्र्ज़ेडालि पोमिęडज़ी क्लिंटेम ए डोस्टावसी। W przypadku nie dojścia Umowy do skutku, Pośrednik niezwłocznie zwraca pobraną Prowizję w całości, chyba, e nie dojście do skutku Umowy wynika z wyłącznej winy Klienta।
 11. रोज़पोर्ज़्ज़्ज़ेनी एनआर 1186/2009 - Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r। ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.Urz.UE.L z 2009 r. Nr 324 str. 23)।
 12. तोवाड़ - प्रेजेडमियोटी, टी.जे. रेज़ेज़ी रुचिम दोस्तेपने डब्ल्यू स्केलेपी और स्ट्रोनी इंटरनेट www.badandcute.com , stanowiące własność Dostawcy.
 13. उमोवा पोśरेडनिक्टवा डब्ल्यू मॉडलू ड्रॉपशीपिंगु - उमोवा ओ wiadczenie usług pośrednictwa zamówienia Towaru w imieniu Klienta od Dostawcy zawierana między Pośrednikiem a Klientem।
 14. उमोवा स्प्रज़ेदाży - उमोवा स्प्रेज़ेडी तोवारु पोमिęड्ज़ी क्लिंटेम ए दोस्ताव्की ना ज़सादाच ओबोविąज़ुजुसीच यू दोस्तॉसी।
 15. उस्तावा ओ प्रवाच कोन्सुमेंटा - उस्तावा जेड डीनिया 30 माजा 2014 आर। ओ प्रवाच कोन्सुमेंटा (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn। zm।)।
 16. उस्तावा ओ वता - उस्तावा ज़ डनिया ११ मार्का २००४ रोकू ओ पोडत्कु ओड टुवारोव आई यूस्लुग (Dz.U.2018.2174 tj z dnia 2018.11.21)।
 17. ज़मोविएनिएस - क्लिंटा प्रेज़काज़ीवेन प्रेज़ेज़ पोज़्रेड्निका दोस्तॉसी, ज़वाइराजेस डब्ल्यू स्ज़ेज़ेगोल्नोसी इंफॉर्मैक्जे डब्ल्यू ज़क्रेसी इलोस्सी तोवारु ओराज़ मिजस्का डोस्टावी ओराज़ इन डेन उमो ज़लीवियाज।
§ ३ स्काडानी ज़मोविए
 1. रीयलिज़ैकजा उस्लुगी पॉज़्रेडनिका डब्ल्यू प्रेज़ेडमियोसी प्रेज़काज़ानिया ट्रेज़सी ज़मोविएनिया डो डस्टॉसी इनिकजोवाना जेस्ट प्रेज़्ज़ क्लेंटा ज़ा पॉज़्रेडनिकटवेम ज़्लॉज़ेनिया डब्ल्यू स्केलेपी ज़मोविएनिया।
 2. Złożenie Zamówienia jest możliwe przez całą dobę, हम wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem awarii Sklepu niezależnej od Pośrednika, o czym będzie stosowny komunikat na stro.
 3. Zożenie Zamówienia wymaga podania danych umożliwiających Dostawcy dostarczenie Towaru oraz innych infoacji wymaganych do realizacji Zamówienia। क्या danych tych zaliczają się w szczególności: imię मैं nazwisko osoby fizycznej, nazwa firmy, कूट Pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, numer mieszkania लब lokalu, numer telefonu komórkowego आई / लब adres ई-मेल, ewentualnie inne डेन niezbędne prawidłowego doręczenia करना प्रेज़ेसी।
 4. Wszystkie infoacje w przedmiocie Towaru dostępnego w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art। ६६१ कोडेकसू सायविलनेगो, लेक्ज़ ज़ाप्रोस्ज़ेनी दो ज़वारसिया उमोवी ज़ दोस्तावसी डब्ल्यू रोज़ुमिएनिउ कला। ७१ कोडेकसू सिविलनेगो।
 5. Pośrednik nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży। Pośrednik oferuje wyłącznie usługę pośrednictwa डब्ल्यू zakupie Towaru Droga elektroniczną ZA pośrednictwem Sklepu opartą na modelu Dropshippingu Oraz udziela niezbędnej pomocy डब्ल्यू jej realizacji, w szczególności poprzez przekazanie Zamówienia Dostawcy Oraz przekazanie कर डब्ल्यू imieniu KLIENTA Ceny, पो potrąceniu należnej Prowizji Pośrednikowi।
 6. ज़ा प्राविड्लोव रियलिज़ैकजे उमोवी स्प्रज़ेडाली, डब्ल्यू टायम दोस्तॉ, तोवारू वाईज़्ज़न ओडपोविएड्ज़ियलनोल पोनोसी डोस्टावका।
 7. Zdjęcia Towaru umieszczone w Sklepie mają charakter infoacyjny। Niewielkie różnice w kolorze faktycznym i przedstawionym na zdjęciu mogą również wynikać z różnic w ustawieniach Monitora Klienta oraz są niezależne od Pośrednika। नी वोल्नो यूज़्य्वाć ज़ेडजे ज़ेड नरुस्ज़ेनिएम प्रेव ऑटोर्सकिच डब्ल्यू रोज़ुमिएनिउ उस्तावी ज़ेड डीनिया 4 लुटेगो 1994 आर। ओ प्रावी ऑटोर्सकिम और प्रवाच पोक्रवेन्च (Dz.U.2019.1231 tj z dnia 2019.07.03)।

४ डोकोनीवानी पॅटनोśसी
 1. Porednik pośredniczy w przekazaniu Ceny oraz ewentualnie innych należności z tytułu Umowy sprzedaży należnych Dostawcy od Klienta, po potrąceniu należnej mu Prowizji.
 2. Wszystkie Ceny Towarów umieszczone pod Towarami w Sklepie podawane s w walucie polskiej i są cenami całkowitymi, w szczególności uwzględniają koszty dostawy, aczeba में।
 3. ब्रैक उज़्नानिया नालेज़्नोस्सी ज़ टाइटुउ सेनी ना रचंकु पॉज़्रेडनिका डब्ल्यू टर्मिनी 5 (स्लोनी: पिस्सिउ) डीनी ओड ज़्लोज़ेनिया ज़मोविएनिया पॉवोडुजे ज़्वोलनीनी पॉज़्रेड्निका ज़ ओबोविज़्कु प्रेज़ेकाज़ानिया ज़ानिया ज़ानिया डोस्टाव्ज़कु प्रेज़ेकाज़ानिया ज़ानिया।
5 रियलिज़कजा ज़मोवी
 1. पॉड वारुनकिम डोकोनानिया प्रेज़ क्लिंटा ज़ाप्लैटी कैलोसी सेनी, पॉज़्रेडनिक प्रेज़ेकाज़ुजे ज़मोविएनी दोस्तॉसी सेलेम जेगो रियलिज़ैकजी, डब्ल्यू स्ज़ेगोल्नोस्सी प्रेज़ेस्लानिया टोवारू डो मिज्स्का वेस्काज़ानेगो। Pośrednik przekazuje również w imieniu Klienta Cenę za Towar należną Dostawcy, po potrąceniu Prowizji।
 2. Pośrednik zobowiązuje się przekazać Dostawcy Zamówienie wraz z należnymi mu kwotami w टर्मिनी 7 (स्लोनी: siedmiu) dni od dnia zapłaty Ceny przez Klienta। दोस्तो वायस्या तोवर दो क्लिंटा ज़ाज़विज़ाज डब्ल्यू टर्मिनी 7 (स्लोनी: सीडमिउ) डीएनआई ओड डनिया ओट्र्ज़िमानिया नलेज़नीच म्यू क्वोट ओड पोस्रेड्निका। Dorczenie Towaru Klientowi powinno nastąpić w टर्मिनी नी dłuższym niż 60 dni od otrzymania rodków przez Dostawcę। redni szacowany czas dostawy wynosi 15-25 dni।
 3. W przypadku objęcia Zamówieniem kilku różnych Towarów, ich przesyłka może zostać zrealizowana przez różnych Dostawcow iw osobnych przesyłkach।
 4. W przypadku braku doręczenia Towaru do Klienta w Ciągu 60 dni od dnia otrzymania należnych kwot przez Dostawcę uznaje się, e paczka z Towarem zagin za, chyba że Towar nie dotarł z wypli. z powodu podania błędnego adresu dostawy। W takim wypadku Pośrednik w imieniu Dostawcy zwraca Klientowi Cenę albo Dostawca wysyła ponownie nowy Towar, zgodnie z dyspozycją Klienta।
 5. क्लाइंट, ओबिएराजेक तोवर, पॉविनियन स्प्रॉड्ज़िक स्टेन प्रेज़ेसी। W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności doręczającego, sporządzić protokół szkody, ktory wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać ।
 6. Zawarcie Umowy sprzedaży i skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Dostawcy। Wpr przypadku niezgodności infoacji podanych और stronie internetowej Sklepu z rzeczywistym stanem magazynowym Dostawcy, क्लाइंट जेस्ट इनफॉर्मोनी या tym fakcie przez pośrednika i ma możliwość zmiany Zamóci lu.
 7. डब्ल्यू przypadku GDY zawarcie Umowy SPRZEDAZY हंसी niemożliwe wobec braku Towaru objętego Zamówieniem, Dostawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia आयुध डिपो Umowy SPRZEDAZY डब्ल्यू całości लब CZESCI, एक Zamówienie zostaje डब्ल्यू całości लब CZESCI anulowane, ओ czym Klient otrzyma जानकारी Droga elektroniczną na podany przez niego adres ई मेल लब टेलीफोन। डोकोना प्रेज़ क्लींटा ज़ापलाटा सेनी ज़ा ज़ामोविओनी तोवर, केटोरी नी मोग ज़ोस्टां डोस्टार्ज़ोनी, ज़ोस्तानी प्रेज़ पॉज़्रेड्निका ज़्व्रोकोना नीज़व्लोक्ज़नी पो स्कुटेज़नीम पॉइनफ़ॉर्मोवानीउ क्लिंटा ओ नीमोज़िनिया।
6 Uprawnienie do odstąpienia od umowy
 1. Pośrednik informuje डब्ल्यू imieniu Dostawcy, Ze każdemu Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia आयुध डिपो zawartej Umowy SPRZEDAZY na odległość, w terminie 14 (słownie: czternastu) दिन zgodnie z przepisami wskazanymi डब्ल्यू Rozdziale 4 Ustawy prawo ओ konsumentach, बेज़ podania przyczyny मैं बेज़ ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w कला। 33, कला। 34 यू.टी. 2 मैं कला। 35 उस्तावी या प्रवाच कोन्सुमेंटा (कोस्ज़्तो ओडेसानिया तोवारू)। पोस्रेडनिक इंफॉर्मुजे w imieniu Dostawcy, e koszty odesłania Towaru ponosi Klient, chyba e Dostawca postanowi inaczej। पोज़्रेडनिक वस्काज़ुजे, ज़ी पोनोसी विज़्ज़्नी ओडपोविएड्ज़ियलनोज़ ज़ा उस्लुग पोएरेडनिक्टवा, ज़ेटेम नी मोज़े ओडपोवियाडाज़ ज़ा ओडस्टेपिएनी ओड उमोवी और मोसी उमोवी स्प्रज़ेडाज़ी। Wszelkie roszczenia z tego tytułu przysługują Klientowi względem Dostawcy।
 2. क्लाइंट मोज़े ओडस्टेपिक ओड उमोवी स्प्र्ज़ेडैय (ज़वार्तेज ना ओडलेगॉस लुब पोज़ा लोकेलम प्र्ज़ेड्सिबोर्स्टवा), स्कोडाजिक दोस्ताव्सी - ज़ा पोएरेडनिकटवेम पोर्रेड्निका - ओज़्वियाड्ज़ेंनी ओ प्रेज़्योदॉडस्ट। Pośrednik niezwłocznie को सूचित किया गया है कि क्लिंटा ओ टर्मिनी, स्पोसोबी आई एड्रेसी, और केटोरी क्लाइंट मा ओडेस्लान तोवर। टर्मिन टेन नी मोज़े बायć क्रोट्सज़ी निż १४ (स्लॉनी: czternaście) डीएनआई। ओस्विआड्ज़ेंनी ओ ओडस्टेपिएनिउ पॉविनो ज़ोस्टान वाईसलेन मेलोवो, जेड वाईरोज़्निनिएम डब्ल्यू टाइट्यूल वायडोमोśसी ईमेल नंबर ज़मोविएनिया, और ईमेल पॉडनी डब्ल्यू ज़ाक्लैड कॉन्टैक्ट और वॉज़ोरज़ ब्लिड्ज़िम 1।
 3. दोस्ताव्का मा ओबोविज़ेक ज़्वोरोसी, क्लेनतोवी डोकोनेने प्रेज़ निगो प्लाटनोस्सी ज़ा तोवर नजपोज़्निज डब्ल्यू टर्मिनी 14 (स्लोनी: सीज़टरनास्टु) डीनी ओड डनिया ओट्र्ज़िमनिया टोवारू ओडेस्लैनेगो प्रेज़ क्लिंटा। ज़ॉज़ डोकोनुजे ज़्वरोटू प्रेज़ी प्रेज़ी यूज़ियू ताकीगो समगो स्पोसोबु ज़ाप्लाटी, जैकीगो यूज़्य क्लाइंट, चाइबा e क्लाइंट वायराज़्नी ज़गोड्ज़िक सिę ना इनी स्पोज़ोब ज़्वोटू, केटो। पोस्रेडनिक और ओडपोविआडा ज़ा ब्रेक ज़्वोटू ज़्रोडको प्रेज़ेज़ दोस्तावसी।
 4. पॉज़्रेडनिक इंफॉर्मुजे, e do Umów sprzedaży zawieranych przez Klienta z Dostawcą mającym siedzibę w Państwi trzecim zastosowanie przepisy prawa właściwe dla siedzby W przypadku gdy krajem Dostawcy są Chiny, w razie wątpliwości należy zapoznać się również z Regulaminem sklepu AliExpress ( https://rule.alibaba.com/rule/detail/2054.htm?spm=a2g0o.home.14.8.edaf108bLR1FkE ), लब skontaktować z Pośrednikiem।
 5. Wraz z wyrażeniem przez Klienta wyraźnej zgody na zawarcie umowy pośrednictwa przed rozpoczęciem wiadczenia przez Pośrednika uslugi (§ 1 ust. 4 Regulaminu) Klient traci zpienia artow odst. 38 pkt 1 उस्तावी या प्रवाच कोन्सुमेंटा।
 6. जेड uwagi na Fakt, Ze Sklep एनआईई हंसी डब्ल्यू żadnym momencie właścicielem Towaru, zwrot Towaru कर Sklepu - जेड zastrzeżeniem powyższych ustępów - może zostać dokonany jedynie डब्ल्यू formie SPRZEDAZY Towaru przez KLIENTA Sklepowi डब्ल्यू drodze zawarcia cywilnej umowy SPRZEDAZY, ओ इले Sklep wyrazi zgodę को ना .
7 Reklamacje dotyczące Towarów
 1. Reklamacje wynikające z naruszenia uprawnień Klienta gwarantowanych prawnie należy kierować na adres e‐mail Pośrednika। Pośrednik zobowiązuje się do udzielenia pomocy Klientowi w przekazaniu reklamacji do Dostawcy। Reklamacje rozpatrywane SA w terminach wynikających z właściwych przepisów prawa, z tym, Ze Pośrednik informuje, Ze डब्ल्यू przypadku GDY Klient zawiera Umowę z Dostawcą mającym siedzibę Poza obszarem UE, w szczególności डब्ल्यू Chinach, माजा zastosowanie przepisy prawa właściwe डीएलए siedziby Dostawcy, które मोगा się रोज़्निć ओड प्रेज़ेपिसो ओबोविąज़ुजुसीच डब्ल्यू पासस्टवाच यूई।
 2. W zakresie reklamacji dotyczących Towarów bezpośrednio u Dostawcy obowiązują zasady: https://rule.alibaba.com/rule/detail/8882.htm?spm=a271m.8038972.1999288231.1.d8166d820PXYRs .
 3. Niezależnie powyższych postanowień आयुध डिपो, Klientowi przysługują wszelkie prawa przewidziane przez Polska मैं europejską jurysdykcję, w tym prawo कर rękojmi przewidziane डब्ल्यू Kodeksie cywilnym मैं inne, ओ इले obowiązujące przepisy prawa बेडा mieć zastosowanie umowy zawartej z Dostawcą mającym siedzibę Poza obszarem UE करते हैं, w szczególności w चिनच ना कनवी ओबोविज़ुजुसीच प्रिज़ेपिसो प्रावा।

८ रेक्लामाजे व ज़करेसी wiadczenia usługi Pośrednictwa drogą elektroniczną
 1. क्वरेडनिक पोडेजमुजे डेज़ियानिया डब्ल्यू सेलू ज़ापेवनिआ पॉप्रावनेगो द्ज़ियाज़ानिया स्केलेपु, डब्ल्यू तकिम ज़क्रेसी, जाकी विनीका ज़ एकटुअलनेज विड्ज़ी टेक्निकज़नेज आई ज़ोबोविज़ुजे सिल यूसुन डब्ल्यू रोज़्स ज़्प्रज़ेलकी टर्म।
 2. क्लाइंट zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonovaniu Sklepu, w tym strony internetowej www.badandcute.com। W zawiadomieniu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do koressendencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości przy korzystaniu z usług Sklepu।
 3. prrednik zobowizuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w टर्मिनी डू 14 (स्लोनी: czternastu) dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania przed upływem tego terminu zlienta, czynjacized.
 4. वोबेक पोज़्रेड्निका नी प्रेज़ीस्लुगुज, क्लेनतोवी ज़ादने रोज़ज़्ज़ेनिया माजेस ज़्विज़ेक ज़ ज़ावार्ट, लुब प्रेज़ीज़, उमोव स्प्र्ज़ेडालि। स्ट्रोन, उमोवी स्प्रजेडी जेस्ट दोस्तावका। पोस्टरेडनिक उडज़ीला जेदनाक क्लिएनतोवी, डब्ल्यू मिआर मोस्लिवोśसी, निज़बदनेज पोमोसी ज़ारोनो डब्ल्यू ज़ाक्रेसी रेक्लामाकजी टोवारो स्क्लादानेज दोस्तावसी, जेक आई स्क्लेडानिया प्रेज़ क्लिंटा ओज़्वियाडस्ज़ेनिया ऑडज़्ज़ेनिया। पोमोक टा पोलेगा डब्ल्यू स्ज़्ज़ेगोल्नोस्सी ना मोस्लिवोśसी स्क्लाडानिया प्रेज़ क्लींटा बेज़्पोरेड्निओ और मेलोवी पोज़्रेड्निका रेक्लामाकजी (§ 7 रेगुलमिनु) और ओज़्वियाड्ज़ेनिया ओ ओडस्टपिएनिउ ओड उमोवी (§त्ज़्ने नस्तिनियु ओड उमोवी )
 5. Porednik odpowiada wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wyłącznie w zakresie usługi Pośrednictwa tj. प्रेज़ेकाज़ानिया ज़मोविएनिया दो दोस्तॉसी डब्ल्यू इमिएनीउ क्लींटा ओराज़ डब्ल्यू ज़ाक्रेसी प्रेज़काज़ानिया दोस्तॉसी यूइस्ज़कज़ोनीच प्रेज़ क्लिंटा नालेज़्नोस्सी ज़ टाइटुलु ज़ावर्टेज उमोवी स्प्रज़ेडाली पो पोट्रेज़नीउ नाले।
९ कुआ आई पोडत्कि
 1. W przypadku gdy Towar zakupiony u Dostawcy za pośrednictwem Pośrednika przesyłany jest z Państwa trzeciego, np. z चिन, पॉडलेगैल डोडाटकोविम ओपलाटॉम सेल्निम पर मोज़े, akcyzowym lub innym podatkom jako Towar importowany (w szczególności podatkowi od towarów i usług lub tożsamemu)। Ceny Towarów nie zawierają przedmiotowych ewentualnych podatków lub ceł, których pokrycie spoczywa na Kliencie।
 2. Wysokość przedmiotowych ewentualnych सेल लब podatków może być uzależniona आयुध डिपो rzeczywistej (rynkowej) wartości Towarów (बेज़ uwzględnienia rabatów, upustów मैं promocji), rzeczywistej wartości transportu przesyłki (बेज़ uwzględnienia rabatów, upustów मैं promocji) Oraz kosztu ubezpieczenia przesyłki - एक एनआईई kwot uiszczonych przez KLIENTA सेनी.
 3. Pośrednik infouje, że opłata z tytułu cła jest niezależna od podatku na podstawie Ustawy VAT. Zarówno Dostawca jak i Pośrednik nie mają wpływu na należności z tego tytułu.
१० ओक्रोना डेनिच ओसोबोविच
 1. Szczegółowe zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych reguluje obowiązująca w sklepie Polityka prywatności।
 2. क्लाइंट स्केलेपु मा दोस्तेप डो पॉलिटीकी प्रिवेटनोस्सी डब्ल्यू काडिम सीज़ासी ज़ा पोएरेडनिकटवेम स्ट्रॉनी इंटरनेटोवेज www.badandcute.com, ए टेक ज़ा पोśरेडनिकटवेम बेज़पोśरेडनीज कोमुनिकैकजी ई-मेल ज़ी स्केलेप।

११ पोस्टानोविएनिया kocowe
 1. Niniejszy regulamin wchodzi w ycie z dniem 22 listopada 2019 roku i zastępuje Regulamin z dnia 23.01.2019 roku।
 2. हम wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz międzynarodwego w zakresie Umów zawieranych z Dostawcami । Pośrednik ma prawo zmieniać Regulamin w dowolnym czasie, z tym, e Klienta obowiązuje Regulamin, który zaakceptował w momencie złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu।


ज़ैंज़निक एनआर 1

___________________, डीएन._______________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

imię, nazwisko i adres konsumenta

हुआंग युशेंग

नंबर 21, एलएन। 193, दाझोंग प्रथम रोड, सैनमिन जिला, काऊशुंग सिटी 807078, ताइवान (आरओसी)

lucifer@badncute.com

(पोएरेडनिक)

OŚWIADZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ज़वारतेज ना ओडलेगŁओŚĆ

ओस्विआड्ज़म, ज़े ज़्गोडनी ज़ आर्ट। 27 उस्तावी जेड डीनिया 30 माजा 2014 आर। o प्रवाच कोन्सुमेंटा (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży towaru oznaczonego nr #_________ zawartej dnia __.__.201_ dotyczącej zakupu towaru: is towaru/numer towaru: जेडनोज़ेज़्नी अपोवाज़्नियाम पोज़्रेड्निका दो प्रेज़काज़ानिया डब्ल्यू मोइम इमिएनिउ निनिएजेस्जेगो ओस्वियाड्ज़ेंनिया डो डोस्टॉसी टोवारू।

________________________

पॉडपिस कॉन्सुमेंटा